admin Tháng Năm 29, 2020

Để tạo thêm người dùng, bạn truy cập vào trình quản trị website, tại Dashboard –> Thành viên (Users) –> Thêm mới (Add New)

Tại đây, bạn cần khai báo các trường thông tin cho người dùng. Lưu ý: các thông tin có chữ “bắt buộc” (required) là bắt buộc phải khai báo.

  • Tên người dùng (Username): Tên đăng nhập của người dùng để đăng nhập vào website
  • Email: Email của người dùng cần tạo
  • Tên (First): Tên của người dùng
  • Họ (Last Name): Họ của người dùng
  • Website: Địa chỉ website của họ (nếu có)
  • Mật khẩu (Password): Thiết lập mật khẩu. Bạn có thể sử dụng mật khẩu mặc định hoặc thiết lập tùy ý.
  • Gửi thông báo đến thành viên: Gửi thông tin tài khoản đến email của thành viên đăng ký
  • Vai trò (Role): Phân quyền cho người dùng (xem kỹ hơn ở phần “Hướng dẫn thiết lập quyền người dùng“)

Nhập xong các thông tin người dùng, bạn ấn vào nút “Thêm người dùng mới” (Add New User) để hoàn tất.

Sau khi tạo xong người dùng, bạn có thể xem toàn bộ danh sách người dùng hiện đang có trong website tại Dashboard –> Thành viên (Users) –> Tất cả thành viên (All Users).

Để sửa thông tin một người dùng, bạn chỉ cần ấn vào tên người dùng cần sửa là được.

Phần kế tiếp chúng tôi sẽ giải thích rõ hơn về vai trò của từng nhóm người dùng. Từ đó bạn sẽ có cách thiết lập phân quyền cho phù hợp với các vai trò quản trị.

Mời bạn xem phần hướng dẫn liên quan :

Trả lời

Bài viết liên quan