admin Tháng Năm 29, 2020

Tùy theo vai trò trong công việc của mỗi thành viên sẽ có các nhóm phân quyền khác nhau. Sau đây là các nhóm phân quyền có trong hệ thống website.

Chi tiết vai trò của từng nhóm:

Người quản lý (Administrator): Nhóm người dùng có quyền sử dụng toàn bộ các tính năng có trong một website :

 • Bài viết (Posts): Toàn quyền thêm, xóa, sửa (Full control)
 • Thư viện (Media): Toàn quyền thêm, xóa, sửa (Full control)
 • Trang (Pages): Toàn quyền thêm, xóa, sửa (Full control)
 • Sản phẩm (Product): Toàn quyền thêm, xóa, sửa (Full control)
 • Bán hàng (WooCommerces): Toàn quyền thêm, xóa, sửa: đơn hàng, khuyến mãi (Full control)
 • Bình luận (Comments moderation): Toàn quyền thêm, xóa, sửa, kiểm duyệt (Full control)
 • Ứng dụng (Plugins): Toàn quyền cài đặt, kích hoạt (Full control)
 • Giao diện (Themes): Toàn quyền thêm, xóa, sửa (Full control)
 • Thành viên (Users): Toàn quyền thêm, xóa, sửa tất cả thành viên (Full control)
 • Cài đặt (Settings): Toàn quyền  (Full control)

Biên tập viên (Editor): Nhóm này có quyền đăng bài viết lên website (publish) và quản lý các bài viết (Post) khác của những thành viên khác.

 • Bài viết (Posts): Toàn quyền thêm, xóa, sửa (Full control)
 • Thư viện (Media): Toàn quyền thêm, xóa, sửa (Full control)
 • Trang (Pages): Không có quyền
 • Sản phẩm (Product): Không có quyền
 • Bán hàng (WooCommerces): Không có quyền
 • Bình luận (Comments moderation): Toàn quyền thêm, xóa, sửa, kiểm duyệt (Full control)
 • Ứng dụng (Plugins): Không có quyền
 • Giao diện (Themes): Không có quyền
 • Thành viên (Users): Chỉ có quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân của chính họ
 • Cài đặt (Settings): Không có quyền

Tác giả (Author): Nhóm này giúp quản lý và xuất bản bài viết (Post) của chính họ.

 • Bài viết (Posts): Chỉ được quyền thêm, xóa, sửa, đăng bài viết của chính họ
 • Thư viện (Media): Có quyền upload hình ảnh
 • Trang (Pages): Không có quyền
 • Sản phẩm (Product): Không có quyền
 • Bán hàng (WooCommerces): Không có quyền
 • Bình luận (Comments moderation): Không có quyền
 • Ứng dụng (Plugins): Không có quyền
 • Giao diện (Themes): Không có quyền
 • Thành viên (Users): Chỉ có quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân của chính họ
 • Cài đặt (Settings): Không có quyền

Cộng tác viên (Contributor): Nhóm này sẽ có quyền viết bài (Post) mới nhưng không được phép đăng lên mà chỉ có thể gửi để xét duyệt (Save as Review) và quản lý post của họ.

 • Bài viết (Posts): Chỉ được viết bài mới và chờ xét duyệt
 • Bài viết (Posts): Không có quyền
 • Thư viện (Media): Không có quyền
 • Trang (Pages): Không có quyền
 • Sản phẩm (Product): Không có quyền
 • Bán hàng (WooCommerces): Không có quyền
 • Bình luận (Comments moderation): Không có quyền
 • Ứng dụng (Plugins): Không có quyền
 • Giao diện (Themes): Không có quyền
 • Thành viên (Users): Chỉ có quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân của chính họ
 • Cài đặt (Settings): Không có quyền

Thành viên đăng ký (Subscriber): Nhóm người này chỉ có thể quản lý thông tin cá nhân của họ.

 • Bài viết (Posts): Không có quyền
 • Thư viện (Media): Không có quyền
 • Trang (Pages): Không có quyền
 • Sản phẩm (Product): Không có quyền
 • Bán hàng (WooCommerces): Không có quyền
 • Bình luận (Comments moderation): Không có quyền
 • Ứng dụng (Plugins): Không có quyền
 • Giao diện (Themes): Không có quyền
 • Thành viên (Users): Chỉ có quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân của chính họ
 • Cài đặt (Settings): Không có quyền

Quản lý bán hàng (Shop manager): Nhóm này quản lý toàn bộ quá trình tiếp nhận đơn hàng, báo cáo, tình trạng đơn hàng, các ưu đãi.

 • Bài viết (Posts): Toàn quyền thêm, xóa, sửa (Full control)
 • Thư viện (Media): Toàn quyền thêm, xóa, sửa (Full control)
 • Trang (Pages): Không có quyền
 • Sản phẩm (Product): Toàn quyền thêm, xóa, sửa (Full control)
 • Bán hàng (WooCommerces): Toàn quyền thêm – xóa – sửa đơn hàng, tạo ưu đãi (Full control)
 • Bình luận (Comments moderation): Toàn quyền thêm, xóa, sửa, kiểm duyệt (Full control)
 • Ứng dụng (Plugins): Không có quyền
 • Giao diện (Themes): Không có quyền
 • Thành viên (Users): Chỉ có quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân của chính họ
 • Cài đặt (Settings): Không có quyền

Khách hàng (Customer): Nhóm này chỉ có quyền theo dõi tình trạng đơn hàng của họ

 • Bài viết (Posts): Không có quyền
 • Thư viện (Media): Không có quyền
 • Trang (Pages): Không có quyền
 • Sản phẩm (Product): Không có quyền
 • Bán hàng (WooCommerces): Không có quyền
 • Bình luận (Comments moderation): Không có quyền
 • Ứng dụng (Plugins): Không có quyền
 • Giao diện (Themes): Không có quyền
 • Thành viên (Users): Chỉ có quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân của chính họ
 • Cài đặt (Settings): Không có quyền

Sau khi phân quyền phù hợp với vai trò thanh viên, bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và khôi phục mật khẩu (trong trường hợp bạn quên mật khẩu):

>> Thay đổi và khôi phục mật khẩu (Password)

HAOITSUM

Trả lời

Bài viết liên quan